Yrityksen johtaminen

Liikenne Vesma Oy:ssä seurataan säännöl­lisesti taloudellisten tunnuslukujen kehittymistä sekä avain­asiakkaiden ostosaldoja. Tero Vesma pitää yrityksen pyörät pyörimässä ja vastaa operatiivisesta johtamisesta ja laadun­hallinnasta. Toiminnan jäljitet­tävyyttä palvelevat monipuoliset laatutallenteet.

Yrityksen laatupoli­tiikan keskeisiä arvoja ovat ammatti­taitoinen henkilöstö, kuljettajien huolel­linen valmis­tautuminen tilausajon suorittamiseen, kaluston erinomainen varustetaso ja tekninen kunto sekä asiakas­palautteiden jatkuva hyödyntäminen. Henkilöstöä kannustetaan kiitoksella yhä parempiin suorituksiin.

Liiketoiminnan suunnittelu

Johdon katselmuksissa Tero Vesma suunnittelee yrityksen tulevaa toimintaa. Suunnittelussa käytetään hyväksi mm. aikaisemman toiminnan analysointia. Riskien hallinta ja arviointi on myös merkit­tävä asia suunnittelussa. Ympäristöasioissa noudatetaan moottori­ajoneuvoalan yleisiä määräyksiä. Kiinteistöasiat kattaa yrityksen turvallisuus­suunnitelma.

Laatupolitiikasta on johdettu kuljettajien ammattitaitoa, kalustoa, asiakastyyty­väisyyttä ja tehokkuutta osoittavat mitat­tavissa olevat tavoitteet. Tieto kuljettajille väli­tetään yhteisissä palavereissa. Myös ilmoitustaulu ja henkilökohtaiset postilokerot ovat viestinnässä käytössä.

Henkilöstö

Liikenneriskien pienentämiseksi busseihin on hankittu ergonomiset kuljettajan­istuimet. Nykyaikaiset autot on varustettu lukkiutumattomilla jarruilla ja luistonestojärjestelmillä. Yrityksen työsuojelu­päällik­könä toimii Tero Vesma.

Kuljettajien perehdyttämisessä noudatetaan yhteisesti sovittua ohjelmaa. Vuosittain järjestetään henkilöstölle niin koulutuksellisia kuin viihteel­lisiäkin tapahtumia. Kuljettajien taidot on kirjattu osaamismatriisiin. Yrityksen yhteistyö­kumppanit järjestävät säännöllisesti asiakaspalvelu­koulutusta. Tavoitteena on myös, että kaikki vakinaiset kuljettajat suorittavat lähivuosina taloudellisen ajon tutkinnon. Henkilös­tötyyty­väisyyt­tä vaalitaan avoimessa keskusteluilmapiirissä. Tosin aloitelomak­keitakin on ajotoimistosta saatavissa. Ajotoimistossa sijaitsevat myös tarvittavat kartat ja www –yhteys kuljettajien ajoon valmistautumista varten.

Resurssit

Konttorista löytyvät tarpeelliset lait, viranomais­määräykset ja eri maiden tullaustiedot. Tero Vesma laatii työvuoro- ja ajoneuvolistat varmistaen siten resurssien riittävyyden. Tarvittaessa voidaan käyttää apuna toisia liikennöit­sijöitä, jotka valitaan kokemusten perusteella. Muiden toimittajien valintakri­teereinä ovat ympäristönäkökohdat, hinta, laatu, luotettavuus ja hankintojen keskittäminen. Toimittajien toimituskyky arvioidaan vuosittain.

Tero Vesma huolehtii bussien määräaikais­huolloista. Autojen päivittäis­siivouksen hoitavat kuljettajat itse ja korjaamohallin nostolaitteet huollatetaan ulkopuolisella yrittäjällä.

Prosessit

Liikenne Vesma Oy:n tärkeimpiä asiakasryhmiä ovat kunnat, matkatoimistot, urheiluseurat ja yritykset. Palvelulinjoilla vaatimuksena ovat matalalattia­bussit. Lisäpalveluja ovat mm. oppaan palvelut, ruokailu- ja majoituspalvelut sekä kielitaitoinen kuljettaja. Asiakas­palautetta voi yritykselle antaa kotisivujen välityksellä. Erillisellä asiakastyyty­väisyyslomak­keella kartoitetaan matkustajien mielipiteitä säännöllisin väliajoin. Valituksiin vastataan välittömästi ja Tero Vesma taltioi ne myöhempää analysointia varten.

Yrityksen ydinprosessi muodostuu tarjouksesta, tilauksesta, auton ja kuljettajan varaamisesta sekä ajon suorittamisesta, raportoinnista ja laskutuksesta. Asiakas tilaa ajon sähköpostilla, josta se siirretään tarvittavine liitteineen ajomääräykseen. Tilaukset vahvistetaan aina niin asiakkaan kuin liikennöitsijänkin toimesta. Kirjallisen tarjouksen lähettäminen asiakkaalle tai ajomääräyksen laatiminen sinetöi tilaukseen sitoutumisen. Jokainen tilausajo on jäljitet­tävissä joko ajomääräyksestä tai ajopäiväkirjasta.

Ajon aikana syntyvissä poikkeus­tilanteissa kuljettaja on velvollinen välittömästi ottamaan yhteyttä yrityksen johtoon tilanteen selvittämiseksi ja normalisoimiseksi. Poikkeamat on merkittävä ajomääräykseen ao. kohtaan. Teknisistä vioista kuljettaja täyttää vikailmoituksen. Asiakkaan matka­tavaroiden vahingoittuessa täytetään vahinko­ilmoitus.

Jokaisen tarjouspyynnön yhteydessä kaikki matkan vaiheet suunnitellaan viimeistä piirtoa myöten. Kuljettajille on jaettu autokohtaiset kuljettaja­kansiot, joissa on tarkat menettelyohjeet tilausajojen suorittamisesta. Bussien nopeudenrajoittimet ja ajopiirturit kalibroidaan määräysten mukaisesti. Koko yrityksen laatuohjeisto arvioidaan sisäisesti vähintään kerran kalenterivuoden aikana. Ohjeisto perustuu ISO 9001:2000 laatustandardiin sekä Euroopan Laatupalkintomalliin (EFQM).

Tulokset

Liikenne Vesma Oy:ssä arvioidaan ja analysoidaan asiakkaisiin ja henkilöstöön liittyviä tuloksia, yhteiskunnallisia tuloksia sekä liiketoiminnan tuloksia.

Keskeisiä mittareita ovat ulkoinen ja sisäinen asiakastyy­tyväisyys, henkilöstön vaihtuvuus, kaluston nykyaikaisuus, taloudellinen ja toimin­nallinen tehokkuus; ostomäärien ja liikevaihdon kehittyminen sekä ajoneuvokaluston käyttöaste.

Turussa,

Tero Vesma
Toimitusjohtaja